મારુ તારુ

2 01 2009

લે આ મને ગમ્યુ તે મારુ

પણ જો તને ગમે તારુ

મારુ તારુ ને ગમવુ પણ

લાવ લાવ કરીએ સહિયારુ

તુ જીતે ને થાવ ખુશી હુ

લે ને ફરી ફરી ને હારુ

ઇટ્ટા કિટ્ટા એક ઘડી ના

બાકી સઘળુ પ્યારુ પ્યારુ

હસીયે રમીયે પ્યારુ લાગે

થુ આંસુ તો લાગે ખારુ

ગીત હોય તો શીદ અબોલા

તુ ઝીલી લે હુ લલકારુ

રમીયે ત્યા લગ હાથ રમકડુ

મોજ મહી શુ મારુ-તારુ

– રાજેન્દ્ર શુક્લ