આપ હમારે લીએ કમ નહીં હે…

10 12 2008

આપ હમારે લીએ કુછ કમ નહીં હૈ;
જીનેકા સહારા કહુ તો ગમ નહી હૈ!

પ્યાર કા દામન આપ કે નામ કિયા હૈ;
નફરત કા કારવાં દેદો કોઈ ગમ નહીં હૈ!

આપકી એક ઝલક કુછ કમ નહી હૈ;
ફીર ચાહે મુહ ફેરલો તો ગમ નહીં હૈ!

દો ચાર કદમ સાથ ભી કુછ કમ નહીં હૈ;
ફીર મજધાર પે છોડો તો ગમ નહીં હૈ!

આંખો સે છલકતા પ્યાર કુછ કમ નહીં હૈ;
લબ્ઝો મે કરો ના બયા તો ગમ નહીં હૈ!

યાદેં ભી આપકી કુછ કમ નહીં હૈ;
તુમ યાદ ભી ના કરો તો ગમ નહીં હૈ!!!

Welcome 2009

9 12 2008

Welcome 2009 માટે અને Good Bye 2008 માટે ઘણી પર્ટીઓ કરીએ છીએ. ડિસ્કો થેક મા જઇ નાચીએ છીએ. નવા વર્ષ ની Best Whishes સૌને પાઠવીએ છીએ. પરંતુ ગત વર્ષ ગયુ તેમા શુ કર્યુ તેનો કદી હિશાબ માંડીએ છીએ ખરા?? New Year ના કાર્ડ તો આપીએ છીએ પરંતુ જીંદગી ના કાર્ડ મા કદી ડોકીયુ કરીયે છીએ??