બહોત દેર લગી હે…

10 12 2008

બહોત દેર લગી હે આપકો ભુલાને મે;

નાવ મઝધાર મે રહે ગઈ આપ કે જાને સે
બહોત દેર લગી હે કિનારા ખોજને મે;

ઝીંદગી બેરંગ સી હો ગઈ આપ કે જાને સે
બહોત દેર લગી હે ઉસે રંગી બનાને મે;

જીને કી હર આશ ખોગઈ આપકે જાને સે,
બહોત દેર લગી હે આશ ફિર જગાને મે;

રહા હર ખ્વાબ અધુરા આપકે જાને સે,
બહોત દેર લગી હે ખ્વાબો કો સજાને મે;

ગમો કે કારવા મિલે આપકે જાને સે,
બહોત દેર લગી હે ખુશી કો પાને મે;

દિલ રો પડા થા આપકે જાને સે,
બહોત દેર લગી હે દિલ કો મનાને મે;

ન કી શિકવા યા ગીલા હમને,
બહોત દેર લગી હે આપકો ભુલાને મે.

આપ હમારે લીએ કમ નહીં હે…

10 12 2008

આપ હમારે લીએ કુછ કમ નહીં હૈ;
જીનેકા સહારા કહુ તો ગમ નહી હૈ!

પ્યાર કા દામન આપ કે નામ કિયા હૈ;
નફરત કા કારવાં દેદો કોઈ ગમ નહીં હૈ!

આપકી એક ઝલક કુછ કમ નહી હૈ;
ફીર ચાહે મુહ ફેરલો તો ગમ નહીં હૈ!

દો ચાર કદમ સાથ ભી કુછ કમ નહીં હૈ;
ફીર મજધાર પે છોડો તો ગમ નહીં હૈ!

આંખો સે છલકતા પ્યાર કુછ કમ નહીં હૈ;
લબ્ઝો મે કરો ના બયા તો ગમ નહીં હૈ!

યાદેં ભી આપકી કુછ કમ નહીં હૈ;
તુમ યાદ ભી ના કરો તો ગમ નહીં હૈ!!!