વરસાદ

25 11 2008

 વરસાદ ની મૌસમ માં માનડુ મારુ ઉઠે નાચી;
 ઝરમરતા વરસાદ માં…  તરબતર ભીંજાઈ થાઊ હુ રાજી!
આનંદ ના આ પર્વ માં…  સૌ કોઇ ની થઈ જાઈ ભાગીદારી; 
ચારેકોર લીલોતરી જ લીલોતરી ની,  થઈ જાય બલીહારી! 
વીજળી ના ચમકારા માં…  કોઈ ની યાદ થઈ જાય તાજી! 
પવન અને વાદળ વચ્ચે…  થઈ જાય બાજાબાજી! 
હરખઘેલ ભુલકાઓ તો…  કાદવ કિચડ માં લે નાહી, 
ખાબોચીયા માં પથ્થરો વડે…  રમે પથ્થરેબાજી! 
ચા ની અને ભજીયા ની;  લારી થઈ જાય જાજી! 
આંગણ હો કે ઉપવન સૌ માં…  લીલો રંગ જાય છવાઈ! 
અશ્રુભીની આંખો પણ વર્ષા માં… જાઈ છુપાઈ!  રેઈનસુટ
અને છ્ત્રીઓ ઘર માં…  થઈ જાય જાજી! 
વરસાદ નામ માત્ર થી જ…  આનંદ જાઈ છવાઈ!!!
– મોનાલિશા લખલાણી.